Concurrent Golf League 2018

2018 End of Season Tournament

Hole Group Team Player Name Handicap Player Quota Gross Score Net Score Team Quota Team Points Team Net
1 1A Linda Hauber 22 16 103 81 31 26 -5
    Vince Hauber 23 15 98 75
 
  1B Pat DeSanctis 16 20 104 88 43 36 -7
    Richard DeSanctis 13 23 81 (2nd) 68 (2nd)
 
2 2A Chuck Kidney 12 24 85 73 52 50 -2 (2nd)
    Gerald Mitchell 8 28 82 (3rd) 74
 
  2B Joshua Kirsch 14 22 99 85 57 48 -9
    Jared Rabbito 1 35 77 (1st) 76
 
3 3A Brian Bush 12 24 87 75 50 38 -12
    Dave Shantz 10 26 97 87
 
  3B Bill Simon 3 33 83 80 51 41 -10
    Steve Kay 18 18 93 75
 
4 4A Ken Basilio 41 7 131 90 13 5 -8
    Bob Hartley 44 6 129 85
 
  4B Scott Shaffer 13 23 49
    Mike Straub 10 26 83 73
 
5 5A Paul Stanley 23 15 85 62 (1st) 36 38 +2 (1st)
    Rick Szatkowski 15 21 94 79
 
  5B Joe Cormack 8 28 83 75 39 36 -3 (3rd)
    John Kasenberg 31 11 109 78
 
6 6A Matt Grundwerg 12 24 102 90 44 17 -27
    Nick Shore 16 20 105 89
 
  6B Ted Alflen 19 17 104 85 41 34 -6
    Ric Strong 12 24 84 72 (3rd)
 
7 7A Rick Calabro 17 19 102 85 32 20 -12
    Len DiGioia 27 13 107 80
 
  7B Bob Betz 31 11 116 85 30 21 -9
    John Evans 17 19 90 73
 
8 8A Terry Campbell 16 20 98 82 35 25 -10
    Ed Galpine 23 15 99 76
 
  8B Brett Lyon 30 12 109 79 35 26 -8
    Rich Vollmer 13 23 90 77

Long Drive : Chuck Kidney

Closest to the Pin : Ric Strong

Long Drive : Terry Campbell

Closest to the Pin : Vince Hauber